Map for Kiwi SDR, Pahrump, NV, USA [DM26ae] (GSQ: DM26ae)