Map for Bart Lawson, Pittsburg, KS, USA [EM27pj] (GSQ: EM27pj)