Map for Robert W Strohmeyer, Norfolk, VA, USA [FM16uv] (GSQ: FM16uv)